Privacybeleid voor personen die gebruik maken van de Crash Move services.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en wij besteden daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij  uw bezoek aan onze services hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

Alle door Crash Move geleverde producten en/of diensten vallen onder de Crash Move Services.

 

Definitie Crash Move Services

Inleiding

Bij Crash Move willen wij u de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt genieten van de Crash Move Services. Om dit te kunnen doen en u een buitengewone en gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op u is toegesneden, hebben we inzicht nodig in bepaalde (persoons)gegevens. Niettemin zijn uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en u inzicht geven in de opties en keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw  persoonsgegevens worden gedeeld. Dat is ons doel en in dit privacybeleid leggen we in detail uit wat we precies bedoelen. 

Over dit privacybeleid

In dit privacybeleid leggen we in detail uit welke relatie u heeft met Crash Move wat betreft uw persoonsgegevens. Het privacybeleid is van toepassing op alle Crash Move Services. Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zullen wij u meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Deze kennisgeving geschiedt per e-mail en/of via de website (www.crashmove.com). Dit privacybeleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan. Het doel van dit privacybeleid is:

 1. Zorgen dat u begrijpt welke persoonsgegevens van u worden verzameld, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;
 2. Uitleggen op welke manier we de persoonsgegevens die u met ons deelt, gebruiken om u een optimale ervaring te bieden wanneer u de Crash Move Services gebruikt; en
 3. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u heeft betreffende de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen. 

Wij hopen u daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van uw privacy. Als u het niet eens bent met de inhoud van dit privacybeleid, wijzen wij u erop dat het u vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de Crash Move Services. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Crash Move door een email te sturen naar privacy@crashmove.com.

Uw rechten: alles of niets accepteren

De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

 1. Recht van toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van u hebben en verwerken;
 2. Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. Recht op anonimiseren - het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens anonimiseren;
 4. Recht op beperking - het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al uw persoonsgegevens of een deel daarvan;
 5. Recht op bezwaar - het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doelen;
 6. Recht op portabiliteit van je gegevens - het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonsgegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor u juridische of soortgelijke belangrijke gevolgen zou hebben.

U kunt via de email privacy@crashmove.com een beroep doen op een of meerdere van deze rechten of dienaangaande een aanvraag doen.

Hoe verzamelen we informatie? 

De informatie die we verzamelen verschilt per product dat u van Crash Move afneemt. Voor elk van de producten geldt dat we enkel informatie verzamelen die noodzakelijk is voor het goed laten functioneren van het product. De informatie die we gebruiken, wordt hieronder per product kort uiteengezet:

Onder de Crash Move Services vallen alle diensten en/of producten, waaronder de Portal (portal.crashmove.com), de Safe Area App en Training App.

Crash Move Portal
Voor het verkrijgen van toegang tot de Portal dient een persoonlijk portal account aangemaakt te worden. Voor het aanmaken van dit account is een naam, e-mailadres en mobiel nummer nodig. Inloggen geschiedt middels 2-factor authenticatie, waarbij een wachtwoord wordt gevraagd en een code wordt verstuurd via SMS naar uw mobiele nummer.

Crash Move App voor anonieme gebruikers
Voor gebruikmaking van de App is alleen het mobiele nummer nodig. Het mobiele nummer wordt geverifieerd door het invoeren van een 6-cijferige code, welke wordt verkregen via een SMS dat door Crash Move wordt verstuurd. Gasten kunnen een melding maken van een incident (noodsituatie of dreiging) en informatie raadplegen en versturen. Alle informatie wordt verzameld in de Portal. 

Crash Move App voor geregistreerde gebruikers
Iedereen kan een persoonlijk app account aanmaken. Voor het aanmaken van het account is een volledige naam, geboortedatum (leeftijd) en e-mailadres (communicatie) nodig. Daarnaast is het mogelijk om eventuele BHV of andere hulpverleningscertificaten toe te voegen alsmede het toevoegen van een beroep binnen de hulpverlening.  Geregistreerde gebruikers kunnen een melding maken, informatie raadplegen en versturen en ook als hulpverlener opgeroepen worden. Alle informatie wordt verzameld in de Portal, waaronder ook eventuele communicatie die verloopt via de portofoon.

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

De transparantie-eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie zijn van kracht. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel. 

Accountgegevens

Voor het registeren van uw app account vragen we u volledige naam, mobiel nummer en e-mailadres. 

Locatiegegevens

Voor het automatisch in- en uitchecken op een aangesloten locatie waar gebruik wordt gemaakt van de Crash Move Services wordt gebruikgemaakt van een bekend Wifi-netwerk en/of GPS en voor het bepalen van uw positie bij een incident, als melder en/of als hulpverlener, hebben we uw locatie nodig. We bepalen uw locatie op basis van GPS, Wifi en/of een Bluetooth Beacon, nadat u bent ingecheckt.

Persoonsspecifieke gegevens

Voor het melden van een vermiste persoon is het van belang dat u specifieke kenmerken van deze persoon doorgeeft alvorens er een zoekactie op touw gezet kan worden. Deze kenmerken zijn onder andere: leeftijd, gewicht, lengte, huidskleur, haarkleur, kleur ogen en/of bijzondere kenmerken (zoals een litteken) en een foto van het gezicht (voor- en zijkant).

Delen van uw persoonsgegevens

Op het moment dat u een melding krijgt om hulp te verlenen, zullen persoonsgegevens van de melder aan u worden verstrekt. Op het moment dat u zelf hulp vraagt, zullen uw gegevens bekend worden gemaakt bij de personen aan wie u hulp vraagt. Dit geschiedt vrijwel altijd op basis van een nabijheids- en bekwaamheidstoets. Alleen personen die bekwaam zijn om hulp te verlenen én die in de buurt zijn, ontvangen de persoonsgegevens.

Privé

 • Derden (wel nabijheidstoets, geen bekwaamheidstoets): bij een vermissing van een persoon kan de melder aan derden vragen om in de buurt uit te kijken naar de vermiste persoon.

 • Hulpverleners (nabijheids- en bekwaamheidstoets): bij een ongeval worden bekwame hulpverleners opgeroepen om te assisteren.  

 • Overheid (politie): bij een misdrijf kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde informatie met de politie wordt gedeeld.

Bedrijven

 • Beheerders of hulpverleners die actief zijn aangemeld bij een locatie: locaties kunnen hun hulpverleners delen en gebruikmaken van elkaars expertise in geval van een calamiteit/incident.
 • Medewerkers op een locatie (of die van bedrijven waarmee een locatie haar hulpverlening deelt): als u zich op een locatie bevindt, kunnen uw gegevens bij het melden van een noodsituatie bij de medewerkers van de locatie (of locaties waarmee zij hun hulpverlening delen) weergegeven worden.
 • Derden: een bedrijf richt zelf haar hulpnetwerk in en kan ervoor kiezen om bekwame en nabije hulpverleners (die dus geen werknemer of hulpverlener op de locatie zijn) op te roepen om te assisteren.

Bewaren en anonimiseren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om u te voorzien van de Crash Move Services en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de Crash Move Services, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het voorkomen van misbruik en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van uw persoonsgegevens zo lang u gebruiker bent van de Crash Move Services. Op uw verzoek anonimiseren wij uw persoonsgegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaand tegoed op uw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonsgegevens totdat het probleem is opgelost;
 • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonsgegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonsgegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of
 • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

Géén verkoop van persoonsgegevens

Crash Move zal uw persoonsgegevens nooit en te nimmer verkopen aan derde partijen. De gegevens worden slechts gebruikt voor zover dat van belang is voor het goed functioneren van de Crash Move Services.

Overdracht andere landen

Persoonlijke gegevens verzameld binnen de Europese Unie (EU) en Zwitserland kunnen bijvoorbeeld worden overgebracht naar en verwerkt worden door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal Crash Move zorgen dat de overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften, zoals de standaard EU-contractclausules.

Koppelingen en/of verwijzingen

Wij kunnen advertenties van derden en andere inhoud die is gekoppeld aan websites van derden weergeven. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy-praktijken en inhoud van derden. Als u klikt op een advertentie of koppeling van een derde partij dient u zich te realiseren dat u de Crash Move Services verlaat en dat persoonsgegevens die u verstrekt niet worden gedekt door dit privacybeleid. 

Kinderen

De Crash Move Services zijn in principe niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. In sommige landen kunnen echter krachtens lokale wetgeving strengere leeftijdslimieten van toepassing zijn. Crash Move conformeert zich daarbij aan de lokaal geldende wet- en regelgeving. De juridisch verantwoordelijke (of een ander met toestemming van de desbetreffende verantwoordelijke) kan de persoonsgegevens van het kind wel invoeren. Het kind kan dan via de Safe Area App noodsituaties melden aan degene die het kind heeft toegevoegd. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij de persoon die het kind heeft toegevoegd. Als wij merken dat u persoonsgegevens van een kind onrechtmatig verzamelt en/of toevoegt aan onze Crash Move Services, zullen wij alle benodigde maatregelen nemen om deze gegevens te verwijderen en/of andere maatregelen treffen die wij nodig achten. Bovendien behoudt Crash Move zich het recht voor bij onrechtmatig gebruik relevante (persoons)gegevens aan de politie over te dragen indien zij daar aanleiding toe ziet. Crash Move behoudt zich het recht voor om op enig moment alle aanvullende informatie te vragen, dan wel maatregelen te treffen die zij nodig acht om aangetoond te krijgen dat de juridisch verantwoordelijke van een kind toestemming heeft gegeven voor het toevoegen daarvan. Indien nodig kan Crash Move het account van de gebruiker bevriezen totdat de verleende toestemming door gebruiker aan Crash Move is aangetoond. Gebruiker kan hieraan geen enkel recht ontlenen, noch zijn/haar verplichtingen opschorten omdat zijn/haar account is bevroren. Indien Crash Move constateert dan wel concludeert dat de verleende toestemming niet aanwezig is, behoudt Crash Move zich het recht voor het account van gebruiker te verwijderen en hem/haar toegang tot de Crash Move Services voor (on)bepaalde tijd te ontzeggen.

Veiligheid van gegevens

Crash Move neemt veiligheidsmaatregelen zodat uw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Uw inlognaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dit kan/mag nimmer aan derden worden verstrekt noch worden overgedragen.

Toepasselijkheid bijzondere persoonsgegevens

Het is mogelijk om bijzondere persoonsgegevens in de Crash Move Services in te voeren. Crash Move verwerkt deze gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer dit soort gegevens worden ingevoerd, zal Crash Move u daar uitdrukkelijk op wijzen en om expliciete toestemming vragen. 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in de Crash Move Services een opvallende kennisgeving te tonen, een bericht op de website (www.crashmove.com) te plaatsen of door u een e-mail te sturen. Zorg daarom dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

Gebruik van cookies

Informatie over het gebruik van cookies vind u op onze website.

Contact

Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons. Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, passen we ze op uw verzoek uiteraard aan.

Tot slot

De Crash Move Services hebben een heldere missie: het bieden van de snelste route naar hulp. Valse meldingen en/of het invoeren van onjuiste gegevens die kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties en/of onnodig kosten met zich meebrengen, worden door ons aangepakt. We behouden ons het recht voor om aangifte te doen bij de politie en uw gegevens te overhandigen.