Voorwaarden Training

Voorwaarden – Crash Move Training(en)

 

Crash Move is de aanbieder van de Crash Move trainingen (“Training(en)”). Crash Move beoogt via de Training(en) mensen te leren hoe je moet handelen wanneer een slachtoffer in een levensbedreigende situatie terechtkomt. Er worden reële scenario’s gecreëerd, zodat je weet wat je moet doen totdat de professionele hulpdiensten arriveren. Deze voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder deelgenomen wordt aan de Training. De training en daarvan afgeleide rechten zijn eigendom van Crash Move, gevestigd te Tilburg.

 

 

1.

 

Definities

 

1.1

Crash Move: Crash Move B.V., gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61536539.

 

1.2

Gebruiker: de natuurlijke persoon die op enigerlei wijze deelneemt aan de Training(en).

 

1.3

Training(en): trainingen aangeboden door Crash Move.

 

1.4

Voorwaarden: deze voorwaarden.

 

1.5

Privacybeleid: de privacyverklaring van Crash Move die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en die tevens te raadplegen is op: www.crashmove.com/privacy.

 

1.6

Website: www.crashmove.com of www.eventbrite.com.

 

 

 

2.

 

Toepasselijkheid

 

2.1

Deze Voorwaarden zijn toepasselijk op alle aangeboden Training(en) van Crash Move.

 

2.2

Voorts zijn deze Voorwaarden toepasselijk op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, videofragmenten, informatie en andere content die wordt aangeleverd, verschaft of verspreid op welke wijze dan ook. Thans voor zover dit geschiedt met betrekking tot, vanuit, door middel van of in de Training(en).

 

2.3

De Gebruiker aanvaardt deze Voorwaarden door deel te nemen aan de Training(en). Onder deelnemen wordt mede verstaan het plaatsen en afrekenen van een bestelling voor een Training(en) van Crash Move.

 

2.4

Voordat Gebruiker van de Training(en) gebruik maakt dient afzonderlijk kennisgenomen te worden van het Privacybeleid en dient dit Privacybeleid geaccepteerd te worden. Door deel te nemen aan de Training(en) accepteert Gebruiker dit Privacybeleid.

 

2.5

Crash Move wijst door Gebruiker aangedragen en/of van toepassing verklaarde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, ook al heeft Gebruiker eerder verwezen naar zijn/haar voorwaarden.

 

2.6

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Crash Move zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een overeenkomst of opdrachtbevestiging.

 

2.7

Het Privacybeleid en de Voorwaarden zijn te raadplegen, downloaden, op te slaan en te printen via www.crashmove.com/privacy en www.crashmove.com/voorwaarden-trainingen respectievelijk.

 

2.8

Crash Move kan diensten of acties - voor onder andere promotionele doeleinden - aanbieden, daarbij zijn mogelijkerwijs aanvullende voorwaarden van toepassing. Indien en voor zover strijd bestaat tussen deze Voorwaarden en voornoemde aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden over de Voorwaarden.

 

3.

 

Boeking

 

3.1

De bevestiging van de boeking, die de essentiële elementen, zoals de omschrijving van de bestelde Training(en) en de prijs omvat, wordt per e-mail naar de Gebruiker verzonden. Crash Move is op generlei wijze aansprakelijk indien Gebruiker zijn of haar gegevens – al dan niet per abuis – onjuist/foutief heeft ingevuld. Waaronder in ieder geval is inbegrepen het toezenden van (onderdelen van) de boeking aan anderen dan de Gebruiker.

 

3.2

De Gebruiker dient, voordat hij de bestelling plaatst en afrekent, de bestelling te controleren, in het bijzonder op de juistheid van de ingevulde gegevens.

 

3.3

Indien Gebruiker binnen twaalf uur na het plaatsen van de boeking géén bevestiging heeft ontvangen, dient Gebruiker contact op te nemen met Crash Move via www.crashmove.com/contact/. Alvorens contact op te nemen, wordt aangeraden de ongewenst e-mailbox te controleren.

 

3.4

Gebruiker komt uitdrukkelijk overeen met Crash Move dat de noodzakelijkerwijze opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Crash Move bewijs vormen omtrent de boeking van Gebruiker. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document. Het staat Gebruiker vrij het tegendeel te bewijzen.

 

3.5

Wijziging van de boeking is onder omstandigheden mogelijk en hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden aan Gebruiker. Crash Move behoudt zich het recht voor om een wijziging van de boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

3.6

Het is Gebruiker niet toegestaan om de tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken. Crash Move behoudt zich het recht voor de betreffende tickets ongeldig te verklaren wanneer zij kennis neemt van het voorgaande, zonder recht op schadevergoeding.

 

3.7

Bij verlies, misbruik of diefstal van de boeking dan wel onderdelen daarvan, waaronder in het bijzonder begrepen de tickets, kan de Gebruiker geen aanspraak maken op vervangende ticket(s).

 

 

 

4.

 

Financiële voorwaarden

 

4.1

De prijs van de Training(en) is zoals die is genoteerd op de Website, behalve in het geval dat er sprake is van een fout, welke Gebruiker kende of behoorde te kennen.

 

4.2

Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden, die prijswijzigingen kunnen niet worden opgeworpen tegen boekingen die reeds volledig zijn voltooid.

 

4.3

Tenzij anders is bepaald, worden de prijzen van de op de website getoonde Training(en) uitgedrukt in euro’s (€) en exclusief BTW.

 

4.4

Crash Move behoudt zich het recht voor om een boeking te laten vervallen indien de volledige betaling niet (tijdig) is ontvangen. De termijn voor betaling bedraagt maximaal vier uren, tot uiterlijk de start van de Training(en).

 

 

 

5.

 

Betalingsprocedures

 

5.1

De prijs van de op de Website bestelde Training(en) dient aan Crash Move te worden betaald, al dan niet via Eventbrite.

 

5.2

Betaling vindt per direct plaats bij wijze(n) als voorgeschreven op de Website.

 

5.3

De tickets van een boeking worden pas na volledige betaling aan Gebruiker verstrekt.

 

5.4

Crash Move is niet aansprakelijk voor een onjuiste uitvoering van de betalingsopdracht.

 

 

 

6.

 

Annuleren & afgelasting van Training(en)

 

6.1

De Training(en) worden afzonderlijk aangeboden en/of als onderdeel van een programma, al dan niet in combinatie met een accommodatie.

 

6.2

Een verzoek tot annulering kan alleen geschieden door contact op te nemen met Crash Move (www.crashmove.com/contact/). In geval van annulering wordt het aankoopbedrag enkel gerestitueerd indien de annulering tot zeven dagen vóór deelname aan de Training(en) is ingediend.

 

6.3

Bij afgelasting van de Training(en) behoudt Crash Move zich het recht voor de reservering naar een andere datum te verzetten, naar een ander tijdstip te verzetten dan wel de gehele Training(en) te annuleren. Indien de gehele Training(en) geannuleerd wordt, zal Crash Move het betaalde bedrag, verminderd met reeds gemaakte kosten en kosten voor reeds verricht werk, restitueren.

 

 

 

7.

 

IE & aansprakelijkheid

 

7.1

De inhoud van de Training(en), de daarin opgenomen gegevens, teksten, afbeeldingen, geluiden, videofragmenten en onderliggende software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten die uitsluitend en exclusief bij Crash Move berusten. Het is Gebruiker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Crash Move.

 

7.2

Crash Move zet zich in voor een goed verloop van de Training(en). Dat is geenszins een garantie dat de Training(en) te allen tijde zonder interrupties, fouten of gebreken verlopen of zullen verlopen en dat de verschafte informatie volledig, juist en/of actueel is. Crash Move tracht eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Crash Move is hiervoor niet aansprakelijk.

 

7.3

Crash Move behoudt zich het recht voor de Gebruiker(s), thans de personen die deelnemen onder zijn/haar boeking, de toegang tot de Training(en) te ontzeggen, mits daarvoor een gegronde reden is. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer zij zich misdragen, het goede verloop van de training belemmeren, zich schuldig maken aan strafbare feiten of instructies van de trainers/instructeurs – thans personen van gelijke strekking – niet aannemen. Indien Crash Move de Gebruiker toegang tot de training ontzegt, kan Gebruiker geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van (een deel van) de betaling. Voorts behoudt Crash Move zich het recht voor om, met gegronde reden, de Gebruiker(s) en/of de personen die deelnemen onder zijn/haar boeking de toegang tot toekomstige Training(en) te ontzeggen, voor (on)bepaalde tijd.

 

7.4

Deelname aan de Training(en) geschiedt voor eigen rekening en eigen risico van Gebruiker.

 

7.5

Voor enige schade die of enig letsel dat het resultaat is van deelname aan de Training(en) is Crash Move niet aansprakelijk.

 

7.6

Crash Move is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook of kosten van de Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig verloop van Training(en), tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Crash Move.

 

7.7

Gebruiker vrijwaart Crash Move voor alle vorderingen van derden die het resultaat zijn van of die in relatie staan tot deelname aan de Training(en). Deze vorderingen bevatten alle schade(n) en kosten, waaronder in ieder geval begrepen – zonder daarmee uitputtend te zijn – de (buiten)gerechtelijke kosten die Crash Move dientengevolge lijdt.

 

8.

 

Overmacht

 

8.1

Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Crash Move van dien aard dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

8.2

Onder overmacht wordt in ieder geval – zonder daarmee limitatief te zijn – verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheid van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen Crash Move, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluit van internationale, nationale en/of regionale (overheids-)instanties.

 

8.3

Als Crash Move door overmacht haar verplichting(en) niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht is Crash Move terzake niet (tot schadevergoeding) aansprakelijk.

 

 

 

9.

 

Overige

 

9.1

Het is bij de Training(en) niet toegestaan om opnames te maken, drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen.

 

9.2

Crash Move kan beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

 

 

 


10.

 

Wijziging van deze Voorwaarden

 

10.1

Crash Move behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via de Website de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker wordt geadviseerd de inhoud van deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Voorwaarden, volgt er tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via de Website of per e-mail.

 

10.2

Door deelname aan de Training(en) voort te zetten nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Voorwaarden treden onmiddellijk in werking na publicatie daarvan via Website óf e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.

 

10.3

Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Voorwaarden, dient de Gebruiker de deelname aan de Training(en) te beëindigen. Hiervoor kan Crash Move kosten in rekening brengen bij Gebruiker. Voor zover wijzigingen in de Voorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door Crash Move te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten overeenkomst tot deelname aan de Training(en), wordt de Gebruiker daarbij in de gelegenheid gesteld om de gebruikersovereenkomst kosteloos te beëindigen door contact op te nemen met Crash Move. Via de website van Crash Move www.crashmove.nl/contact.

 

 

 

11.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1

Geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met de Training(en) zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter te Breda.

 

11.2

Op de deelname aan de Training(en), de Voorwaarden en de onderhavige rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

12.

 

Slotbepaling & klachten

 

12.1

Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige voorwaarden moeten regelingen van kracht worden die het economische doel van de voorwaarden bij een evenredige behartiging van de belangen van beide partijen het meeste benaderen.

 

12.2

Klachten worden via het contactformulier op www.crashmove.com/contact/ ingediend. Om een oplossing te vergemakkelijken, wordt aangeraden de klacht binnen 10 werkdagen na het einde van Training(en) in te dienen.

 

12.3

Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens de activiteit niet onder beheer van Gebruiker waren moeten worden gericht aan de accommodatie daar waar de activiteit heeft plaatsgevonden.

 

 

Download Voorwaarden Trainingen