Voorwaarden Lifesaver App

Gebruikersvoorwaarden – Crash Move

 

Crash Move is de aanbieder van de Crash Move app (“App”). Via de App kunnen gebruikers elkaar alarmeren in geval van nood, teneinde met zijn allen een veilig leefklimaat mogelijk te maken.

Deze gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de App. De App is eigendom van Crash Move, gevestigd te Tilburg.

1.

 

Definities

 

1.1

Crash Move: Crash Move B.V., gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61536539;

 

1.2

Gebruiker: de natuurlijke persoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de App. Daaronder niet verstaan de natuurlijke persoon die de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt of de natuurlijke persoon die volgens de wet als handelingsonbekwaam kwalificeert;

 

1.3

App: Crash Move applicatie;

 

1.4

Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden;

 

1.5

Privacybeleid: de privacyverklaring van Crash Move die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en die tevens te raadplegen is op: www.crashmove.com/privacy.

 

 

 

2.

 

Toepasselijkheid

 

2.1

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn toepasselijk op de App en op het gebruik daarvan.

 

2.2

Voorts zijn deze Gebruikersvoorwaarden toepasselijk op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, videofragmenten, informatie en andere content die wordt aangeleverd, verschaft of verspreid op welke wijze dan ook. Thans voor zover dit geschiedt met betrekking tot, vanuit, door middel van of in de App.

 

2.3

De Gebruiker aanvaardt deze Gebruikersvoorwaarden door gebruik te maken van de App. Onder gebruiken wordt mede verstaan het downloaden en installeren van de App.

 

2.4

Voordat Gebruiker van de App gebruik maakt dient afzonderlijk kennis genomen te worden van het Privacybeleid en dient dit Privacybeleid geaccepteerd te worden.

 

2.5

Crash Move wijst door Gebruiker aangedragen en/of van toepassing verklaarde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, ook al heeft Gebruiker eerder verwezen naar zijn/haar voorwaarden.

 

2.6

Het Privacybeleid en de Gebruikersvoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden, op te slaan en te printen via www.crashmove.com/privacy en www.crashmove.com/voorwaarden-app respectievelijk.

 

2.7

Crash Move kan diensten of acties - voor onder andere promotionele doeleinden - aanbieden, daarbij zijn mogelijkerwijs aanvullende voorwaarden van toepassing. Indien en voor zover strijd bestaat tussen deze Gebruikersvoorwaarden en voornoemde aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden over de Gebruikersvoorwaarden.

3.

 

Licentie

 

3.1

Crash Move verleent de Gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, die niet vatbaar is voor sub-licentiëring, voor het gebruik van de App. Die uitsluitend gebruikt mag worden voor niet-commerciële doeleinden. Indien en voor zover de licentie verbonden is aan een abonnement, wordt de licentie verleend voor de looptijd van het abonnement.

 

3.2

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App:

1.     Op welke wijze dan ook aan derde ter beschikking te stellen en/of te distribueren;

2.     Aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik kunnen maken;

3.     te (laten) reproduceren, kopiëren en/of dupliceren;

4.     na te (laten) maken;

5.     te (laten) verkopen of verhuren; en/of,

6.     te (laten) decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crash Move.

 

3.3

Het is Gebruiker evenmin toegestaan om voorzieningen die dienen ter bescherming van de App te (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

3.4

Noch is het de Gebruiker toegestaan om op enigerlei andere wijze de broncode van de App te achterhalen.

 

 

 

4.

 

Dataverbinding & apparatuur

 

4.1

Voor een goede werking van de App is een mobiele verbinding, internetverbinding en compatibel apparaat benodigd.

 

4.2

De App is voor het functioneren en presteren afhankelijk van (externe) factoren die buiten de invloedmacht van Crash Move liggen. Onder deze factoren vallen in het bijzonder storingen, vermindering en/of onderbreking van de mobiele verbinding en/of dataverbinding. Hiervoor is Crash Move niet aansprakelijk.

 

4.3

De Gebruiker draagt zelf de kosten voor de aanschaf en het gebruik van de daarvoor noodzakelijke apparatuur, programmatuur en (internet)verbinding.

 

 

 

5.

 

Gebruikersaccount

 

5.1

Om gebruik te kunnen maken van de App dient de Gebruiker een gebruikersaccount te maken door zich te registreren.

 

5.2

De Gebruiker kan zich registeren in de App. Hiervoor dient Gebruiker in ieder geval te beschikken over een geldig e-mailadres en geldig mobiel telefoonnummer, welke beiden aan Gebruiker toebehoren.

 

5.3

Gebruiker gaat zorgvuldig met zijn/haar inloggegevens om. Om misbruik te voorkomen worden de inloggegevens geheim gehouden. Ingeval het wachtwoord bekend is geworden bij een derde, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer kan aanmelden – contact op te nemen met Crash Move via www.crashmove.com/contact/.

 

5.4

De Gebruiker draagt er zorg voor dat de gegevens ingevoerd voor zijn gebruikersaccount waarheidsgetrouw en volledig zijn. Daarnaast draagt Gebruiker er zorg voor dat de ingevoerde gegevens up-to-date blijven.

 

 

 

6.

 

Crash Move diensten en Gebruikers verantwoordelijkheid

 

6.1

Crash Move behoudt zich te allen tijde het recht voor om de App te bewerken, te wijzigen of aan te passen. Daarnaast behoudt Crash Move zich te allen tijde het recht voor om gegevens te wijzigen of te verwijderen. Voorts kan Crash Move het gebruik van de App beperken. Tot slot behoudt Crash Move zich het recht voor een Gebruiker de toegang tot de App, voor (on)bepaalde tijd, gedeeltelijk of geheel ontzeggen. Indien de App kosteloos is verstrekt, zonder opgaaf van reden.

 

6.2

Crash Move kan de App updaten/upgraden. De update/upgrade kwalificeert zich vervolgens als App in de zin van deze Gebruikersvoorwaarden. Waardoor deze Gebruikersvoorwaarden in ieder geval bij toekomstige versies van de App hun gelding behouden.

 

6.3

De Gebruiker verplicht zich ertoe zorg te dragen dat het gebruik van de App niet strijdig is met de Gebruikersvoorwaarden, enige wettelijke bepaling(en) en/of rechten van derden. Voorts draagt de Gebruiker er zorg voor dat bij het gebruik van de App op generlei wijze storing, hinder, beletsel of schade veroorzaakt of laat veroorzaken welke ten last komt van Crash Move of van derden.

 

6.4

Gebruiker vrijwaart Crash Move voor alle vorderingen van derden die het resultaat zijn van of die in relatie staan tot het gebruik van de App, waaronder in ieder geval begrepen het onjuist of onzorgvuldig gebruik. Deze vorderingen bevatten alle schade(n) en kosten, waaronder in ieder geval begrepen – zonder daarmee uitputtend te zijn – de (buiten)gerechtelijke kosten die Crash Move dientengevolge lijdt.

 

6.5

Het gebruik van de App is strikt persoonlijk, voor eigen rekening en voor eigen risico van de Gebruiker.

 

6.6

Voor enige schade die of enig letsel dat het resultaat is van het gebruik van de App is Crash Move is niet aansprakelijk.

 

6.7

Crash Move is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook of kosten van de Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App dan wel het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van Gebruiker, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Crash Move.

 

 

 

7.

 

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid van Crash Move

 

7.1

De inhoud van de App, de daarin opgenomen gegevens, teksten, afbeeldingen, geluiden, videofragmenten en onderliggende software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten die uitsluitend en exclusief bij Crash Move berusten.

 

7.2

Crash Move zet zich in voor een goed functionerende App. Dat is geenszins een garantie dat de App te allen tijde zonder interrupties, defecten, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en/of actueel is. Crash Move tracht eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 

7.3

Crash Move behoudt zich het recht voor om de App (on)aangekondigd voor (on)bepaalde tijd buiten werking te stellen voor Gebruiker(s). Gebruiker(s) kunnen hier op generlei wijze enig recht aan ontlenen, noch kunnen zij Crash Move daarop aanspreken.

 

7.4

Crash Move behoudt zich het recht voor de Gebruiker(s) gedeeltelijk of geheel de toegang tot de App en/of de toegang tot zijn/haar account(s) ontzeggen.

 

7.5

Het gebruik van de App geschiedt voor eigen rekening en eigen risico van Gebruiker. Crash Move is derhalve niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van de App.

 

7.6

Crash Move is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk, voor alle schade die ontstaat doordat Gebruiker onzorgvuldig met diens accountsgegevens omgaat. Daaronder wordt in ieder geval verstaan – zonder daarmee uitputtend te zijn –, het account een ongeschikt wachtwoord geven, het wachtwoord niet veilig bewaren en het delen van het wachtwoord, waardoor schade ontstaat door Gebruiker of door een derde, aan wie Gebruiker de toegang tot de App mogelijk heeft gemaakt.

 

 

 

8.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

8.1

Geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met de App zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter te Breda.

 

8.2

Op het gebruik van de App, de Gebruikersvoorwaarden en de onderhavige rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

 

 


9.

 

Wijziging van deze Gebruikersovereenkomst

 

9.1

Crash Move behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen die de kern van de Gebruikersvoorwaarden raken – thans dermate gewichtig zijn – worden aan Gebruiker duidelijk ter kennis gesteld. Hiervoor gebruikt Crash Move de website en/of e-mail. Crash Move adviseert Gebruiker deze media geregeld in de gaten te houden en op wijzigingen te controleren.

 

9.2

Indien de Gebruiker – na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden – het gebruik van de App voortzet, stemt Gebruiker daardoor in met de toepasselijkheid van de wijzigingen en dus de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden treden binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de e-mail of website in werking. Crash Move behoudt zich het recht voor om een andere termijn te verbinden voor inwerkingtreding, indien en voor zover sprake is van afwijking van het termijn zal Crash Move dit uitdrukkelijk vermelden in de e-mail of op de website.

 

9.3

Indien de Gebruiker – na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden – niet langer instemt met de Gebruikersvoorwaarden, dient de Gebruiker het gebruik van de App te beëindigen dan wel te staken. Voorts kan Gebruiker ervoor kiezen om diens account te beëindigen.

 

 

 

10.

 

Slotbepaling

 

10.1

Nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Bij ongeldigheid van enige bepaling(en) zullen Gebruiker en Crash Move in overleg treden teneinde deze bepaling(en) te wijzigen of te vervangen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij doel en strekking van zowel de overeenkomst als de inhoud van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en), alsmede de Gebruikersvoorwaarden van Crash Move.

 

 

 

 

 

 

 

Download Voorwaarden App