Crash Move

Gebruikersvoorwaarden – Crash Move Bèta omgeving


Gebruikersvoorwaarden – Crash Move Bèta omgeving

Crash Move is de aanbieder van de CrashMove app (“App”). Via de App kunnen gebruikers elkaar alarmeren in geval van nood, teneinde met zijn allen een veilig leefklimaat mogelijk te maken. Deze gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden van de Bèta omgeving, waaronder gebruik mag worden gemaakt van de App. De App is eigendom van Crash Move, gevestigd te Tilburg.

1. Definities

 • 1.1 Crash Move: Crash Move B.V., gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61536539;
 • 1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de App;
 • 1.3 App: Crash Move applicatie in de testomgeving;
 • 1.4 Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden;
 • 1.5 Bèta omgeving: testomgeving van de App, waarin het geheel zich fictief afspeelt;
 • 1.6 Privacybeleid: de privacyverklaring van Crash Move die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en die tevens te raadplegen is op: www.crashmove.com/privacy.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de App.
 • 2.2 De Gebruikersvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de App.
 • 2.3 Door het gebruik van de App aanvaardt de Gebruiker de Gebruikersvoorwaarden. Onder gebruik van de App wordt mede verstaan het downloaden en de installatie daarvan.
 • 2.4 Alvorens de App kan worden gebruikt dient de Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van het Privacybeleid en deze vervolgens te accepteren.
 • 2.5 Het Privacybeleid en de Gebruikersvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op www.crashmove.com/privacy.
 • 2.6 Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van Crash Move van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

3. Bèta omgeving

 • 3.1 Crash Move behoudt zich het recht voor de App en/of de Bèta omgeving, zonder opgave van reden, te beëindigen. Gebruiker kan daaraan geen enkel recht ontlenen.

4. Dataverbinding

 • 4.1 Het functioneren en de prestaties (snelheid) van de mobiele dataverbinding is afhankelijk van factoren waar Crash Move geen invloed op heeft. Hiertoe behoren in het bijzonder storing, vermindering en/of onderbreking van de mobiele dataverbinding. Crash Move is hiervoor niet aansprakelijk.
 • 4.2 Om van de App gebruik te maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor het daarvoor noodzakelijke mobiele apparaat met (internet)verbinding.

5. Account

 • 5.1 Om gebruik te kunnen maken van de App dient de Gebruiker zich te registreren in de App door een gebruikersaccount aan te maken.
 • 5.2 Voor een juist registratieproces dient de Gebruiker – in ieder geval – te beschikken over een smartphone met iOS of Android, een geldig e-mailadres en een geldig mobiel telefoonnummer.
 • 5.3 Het wachtwoord dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een wachtwoord bekend is geworden voor een derde, dient de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden – contact op te nemen met Crash Move (via www.crashmove.com).
 • 5.4 De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevens ingevoerd voor zijn gebruikersaccount waarheidsgetrouw en volledig zijn.

6. Gebruik van diensten

 • 6.1 Voor de duur van de Bèta omgeving verleent Crash Move aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie enkel voor gebruik van de App, uitsluitend ten behoeve van niet-commerciële doeleinden van de Gebruiker.
 • 6.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App:
   1. aan derde ter beschikking te stellen;
   2. te (laten) reproduceren, kopiëren en/of dupliceren;
   3. na te (laten) maken;
   4. te (laten) verkopen of verhuren; en/of,
   5. te (laten) decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crash Move.
 • 6.3 Crash Move behoudt zich te allen tijde het recht voor om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te ontzeggen. Zonder daartoe opgave van reden te geven.
 • 6.4 Crash Move kan een upgrade van de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 6.5 De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de App niet in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Gebruiker bij het gebruik van de App op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van Crash Move of derden, noch de App of zodanige wijze gebruiken dat de goede werking van de App verstoord wordt. Gebruiker vrijwaart Crash Move tegen alle vorderingen van derden, de fiscus daaronder begrepen, voor schade die het gevolg is van/verband houdt met het (onjuiste) gebruik van de App.
 • 6.6 Het gebruik van de App is strikt persoonlijk en uitsluitend voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 • 6.7 Crash Move is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App.
 • 6.8 De Gebruiker vrijwaart Crash Move voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App. De Gebruiker zal Crash Move alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die Crash Move als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
 • 6.9 Behoudens het geval van opzet of grove nalatigheid is Crash Move niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App en het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van de Gebruiker, Crash Move of derden, waardoor de App niet (volledig) kan worden geleverd of werken.

7. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid van Crash Move

 • 7.1 Alle intellectuele eigendomsrecht en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) App, waaronder onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Crash Move, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerders van de App.
 • 7.2 De App is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Crash Move kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Crash Move spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.
 • 7.3 Crash Move kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen. Voorts behoudt Crash Move zich het recht voor het gebruik van de App en/of de toegang tot de accounts van Gebruiker(s) geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
 • 7.4 Crash Move is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van de App. De Gebruiker gebruikt de App op eigen risico.
 • 7.5 Crash Move is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker zijn account een ongeschikt wachtwoord heeft gegeven en het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de Gebruiker de toegang tot de App mogelijk heeft gemaakt.

8. Toepasselijk recht en geschillen

 • 8.1 Alle aanspraken voortvloeiende uit en verband houdende met de App zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Zeeland West-Brabant, locatie Breda.
 • 8.2 Op het gebruik van de App en de Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

9. Wijziging van deze Gebruikersovereenkomst

 • 9.1 Crash Move behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via de App dan wel de website de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker van de App wordt geadviseerd de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Gebruikersvoorwaarden, volgt er tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via de website of per e-mail.
 • 9.2 Door het gebruik van de App voort te zetten nadat de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, website óf e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.
 • 9.3 Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden, dient de Gebruiker het gebruik van de App te beëindigen. Voor zover wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door Crash Move te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van de App, wordt de Gebruiker daarbij in de gelegenheid gesteld om de gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met Crash Move. Op de website van Crash Move (www.crashmove.nl) kan het e-mailadres of het telefoonnummer geraadpleegd worden.

10. Slotbepaling

 • 10.1 Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige voorwaarden moeten regelingen van kracht worden die het economische doel van de voorwaarden bij een evenredige behartiging van de belangen van beide partijen het meeste benaderen.

Klik hier om de gebruikersvoorwaarden te downloaden.